Latest Images त तल क च त
हटाइएको ، गुमाएको र सट्टामा नराखिएको दाँतको परिणाम ، फल के हुन्छ त ؟؟؟
ब।ल कुषण चीकी व।ल। भुज कऱछ दरेक ज।त नी चीकी सींग तल द।रीय। क।जु ड़।यफुट अेसटी रे।ड व।णीय।व।ड न।के
👇 नाच लाई के भनीन्छ तल कमेन्ट गर्नू है त 👇